Stiftelsen OLA ©2010

 

 

 

Sidan fungerar bäst med Explorer som web-läsare.

 

 

Behöver du komma i kontakt med oss? Använd uppgifterna under fliken Kontakt.

 

 

 

 

 

Utbildningsbehov kring ämnet brottsofferbemötande och riskbedömning? Mer information finns här.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Stiftelsen OLA är en partipolitiskt obunden organisation med samhälleliga intressen som syftar på vålds-, brotts- och drogprevention.

 

  Stiftelsen la anbud i Nyköpings Kommuns upphandling om stödinsatser mot hot och våld i nära relationer och fick tilldelningsbeslut i augusti 2010.

  I anbudshandlingarna var kommunen tydliga med att grupper av våldsutsatta som tidigare inte synliggjorts skulle ges särskild uppmärksamhet,

  även om mäns våld mot kvinnor, vad vi idag vet och i forskning har erfarit, är den största problematiken inom området relationsvåld.

 

  Vi är tacksamma för den respons vi fått på resans gång, positiv och negativ, vilket har hjälpt oss att utveckla våra tankar och utforma  

  verksamheten utifrån ett förväntat stödbehov. Utan era åsikter hade vi famlat i mörkret. Tack. Vi skall förvalta varje historia som unik.

 

  Vi ser detta som ett kommunalt initiativ där ett kommunalt ansvar för samhällets alla medborgare skall bäras av kommunen.

  Detta är, vad vi erfarit och vet, den första verksamheten i sitt slag och vi har fått enormt mycket erfarenheter av de två årens

  intensiva arbete. Avtalet upphör att gälla 2013-02-28.

     

  Välkommen att läsa om oss på hemsidan!

 

  Augusti 2011: Representant för Stiftelsen OLA medverkade i seminarium om hedersrelaterat våld på Stockholm Pride 2011..

 

  September 2011: Styrelsen för Stiftelsen OLA har beslutat att inleda ett samarbete med Mansjouren i Stockholms Län kring stöd till våldsutsatta  

  män.

 

  December 2011: Stiftelsen OLA har beviljats medel från Brottsoffermyndigheten för utbildningsinsatser kring våldsutsatta män i samarbete med

  Mansjouren i Stockholms Län. Tillsammans med Mansjouren i Stockholms Län har vi startat ett projekt för stöd och hjälp till män utsatta för

  relationsvåld. Resultatet av projektet är nu www.killjouren.se

 

   April 2012: Vi tillhandahåller utbildning i Riskbedömning i praktiken, för mer information, se www.bfhab.com

 

   Maj 2012: Vi välkomnar förslag om omförhanding av avtal med Nyköpings Kommun, för ett kommunalt övertagande av stödinsatserna mot

   hot och våld i nära relation. Vår vision är att fler kommuner följer det goda exemplet, med genusfria boenden där alla grupper våldsutsatta

   kan placeras, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller handikapp!

  

   Februari 2013: Avtalet med Nyköpings Kommun upphör att gälla 2013-02-28 och styrelsen har beslutat att fortsätta bedriva verksamheten

   på annan ort.